Pågående projekt

Maj- och Oktoberdagarna

Projektet vill bidra till att  minska “The green gap” genom att i Billesholm utveckla en destination som inspirerar till hållbarhet.

“Många svenskar vill leva mer hållbart. Men det är inte alltid helt lätt och i många fall agerar vi tvärt emot våra intentioner. Detta så kallade gröna gap, dvs. gapet mellan våra gröna intentioner och våra faktiska handlingar, kan vi som jobbar med hållbarhetskommunikation hjälpa konsumenter att sluta till. Med hoppfulla budskap och inspirerande förebilder kan vi vägleda till val som är bättre för både planet och människa.”

Citat: Svanenbarometern

Detta gör vi genom att

Locka besökare att ta sig till Billesholm med tåg och här hyra cyklar för att ta sig till Söderåsen på ett klimatsmart sätt. Vi är övertygade om att fyndigheterna från Norra Albert kommer locka en internationell publik om de paketeras rätt. 

För att skapa ett attraktivt besöksmål behövs det hållbara företagare som driver caféer, gallerier, butiker, bed & breakfast. Genom Billesholmsdagarna, som inledningsvis arrangeras i maj och oktober, hoppas vi komma i kontakt med organisationer, företag och individer som vill vara med på den här resan.

Syfte och mål

Minska the green gap.

Biologisk mångfald

I Billesholm finns det redan flera intressanta biotoper för biologisk mångfald. I första skedet har vi identifierat 97 ha mark för stiftelsen att förvärva där vi vill kartlägga biotoperna för att se vilka insatser som gör störst nytta och lägga upp en plan för omställningen.

Kortfattat om biologisk mångfald

Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken i Sverige totalt 2,4 miljoner hektar vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. Av denna yta var enbart 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Andelen formellt skyddad skog är tyvärr inte tillräckligt för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden. Något som belyser detta på ett tydligt sätt är den svenska rödlistan. År 2020 (senaste rödlistningstillfället) var ca hälften av Sveriges 4746 rödlistade arter sådana som lever i olika skogliga miljöer. Många av dessa arter är beroende av kvalitéer som inte förekommer i produktionsskog; exempelvis gamla träd, hålträd, olika typer av kvalitativ död ved och inte minst långvarig skoglig kontinuitet.

Inte sällan är skyddade områden, i synnerhet i södra Sverige, så pass små och isolerade att de har vad som kallas utdöendeskuld på grund av genetisk utarmning (inget genetiskt utbyte med andra närliggande områden) och påverkas i högre utsträckning negativt av slumpmässiga faktorer.

Syfte och mål

Förvärva mark, kartläggning av biotoper och insatser för ökad biologisk mångfald

Translate »